• فراگیری سنتور نزد اساتید پشنگ کامکار و رامین صفایی
  • بیش از 20 سال سابقه تدریس و مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی راگ و رنگ